Czym jest coaching, czyli w poszukiwaniu definicji - PerfectCircle business coaching & teal organizations
Blog

Czym jest coaching, czyli w poszukiwaniu definicji

coaching

Określenie, czym jest coaching wydaje się trudnym zadaniem. Wiele instytucji zrzeszających lub szkolących coachów stosuje własne definicje coachingu, które często znacząco się różnią. Poza tym, coachingiem nazywane są dziś działania, które nim nie są. Szkolenia, warsztaty, konferencje, mowy motywacyjne lub niektóre metody zarządzania mogą zawierać elementy coachingu, chociaż mają inne założenia i czemu innemu służą. W tym artykule postaram się opisać, czym jest coaching rozumiany dosłownie, jako usługa świadczona przez profesjonalnego coacha.

Poniżej przytoczę definicje stosowane w różnych organizacjach, do których się odwoływałem tłumacząc, czym jest coaching.

„Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coache pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.”

definicja International Coach Federation

„W coachingu chodzi o wspomaganie ludzi w zdobyciu tego, czego pragną bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić.”

definicja CoachWise™

Przyznaję, że żadna z tych definicji nie była dla mnie kompletna. Szukałem dalej, aż w końcu kilka tygodni temu znalazłem ją podczas lektury znakomitej książki „Menedżer jako coach” Jenny Rogers:

„Coaching jest sztuką ułatwiania drugiej osobie uczenia się, rozwoju i działania. Podnosi samoświadomość i pozwala dostrzegać dokonywane wybory. Dzięki coachingowi ludzie znajdują własne rozwiązania, rozwijają umiejętności oraz zmieniają nastawienie i zachowanie. Celem coachingu jest zasypanie przepaści między potencjałem a działaniem.”

Rozwijając nieco tę definicję, można podkreślić następujące właściwości coachingu:

  • pomaga podnosić samoświadomość
  • pomaga w uczeniu się nowych sposobów działania
  • wpływa na zachowanie, umiejętności oraz nastawienie
  • pomaga w dostrzeganiu dostępnych wyborów
  • pomaga w odkrywaniu własnych rozwiązań
  • wynikiem czego jest zwiększenie potencjału.

Ważną cechą coachingu, odróżniającą go od innych form pracy z klientem (np. szkolenia, terapii, mentoringu, zarządzania itp.) jest charakter relacji pomiędzy coachem a klientem. W coachingu ta relacja jest partnerska i zakłada, że partnerzy są równi.

Istotą coachingu jest założenie, że klient jest z natury kreatywny oraz posiada wiedzę i umiejętności wystarczające, żeby rozwiązywać problemy i osiągnąć wyznaczone cele. Rolą coacha jest wydobycie tych umiejętności i zasobów oraz ułatwienie odkrycia najlepszych rozwiązań i strategii działania. Realizuje to głównie poprzez rozmowę, zadawanie pytań, informację zwrotną z perspektywy obserwatora i odpowiednio dobrane zadania coachingowe.

Metoda coachingowa zakłada pracę w oparciu o określony cel. Coach pomaga klientowi ten cel określić tak, aby mógł go osiągnąć i jednocześnie, żeby niósł dla klienta wartość, do której będzie podążał. Następnie coach towarzyszy klientowi w drodze do celu, pomaga monitorować postępy i wspiera, gdy pojawiają się trudności.